Doradztwo

Doradztwo, ewidencje, monitorowanie

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska, a także wykonywaniu dokumentacji środowiskowej niezbędnej do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

W związku z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa, a także coraz większymi wymaganiami nakładanymi na przedsiębiorców przez organy ochrony środowiska, proponujemy szeroki wachlarz usług umożliwiający Państwu kompleksową realizację nałożonych przez prawo obowiązków. Usługi z zakresu ochrony środowiska proponowane przez naszą firmę na podstawie Outsourcingu środowiskowego obejmują przede wszystkim kompleksową obsługę i profesjonalne doradztwo w każdym temacie, który związany jest z ochroną środowiska, sporządzenie wszystkich wymaganych prawem sprawozdań z zakresu ochrony środowiska.

 1. Sprawozdań o korzystaniu ze środowiska

Do sporządzenia sprawozdania zobowiązane są wszelkie podmioty korzystające ze środowiska. Uregulowania prawne dotyczące sprawozdania o korzystaniu ze środowiska  wynikają z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z w/w ustawą w powyższym sprawozdaniu uwzględnia się:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, chów i hodowla zwierząt oraz technologie powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza np. malowanie, lakierowanie, spawanie itp.),
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, inne, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
 • pobór wód (wody podziemne, powierzchniowe),
 • składowanie odpadów.
  Od składania sprawozdań o korzystaniu ze środowiska i wnoszenia opłat ustawa przewiduje zwolnienia.
 1. Zbiorczych zestawień o odpadach

Na posiadacza odpadów zobowiązanego do prowadzenia ewidencji nałożony jest obowiązek sporządzania i przekazania do właściwego organu zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

 1. Sprawozdań do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarniach i innych substancji (KOBIZE)

Zgodnie z ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy spoczywa na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska, którego działalność powoduje emisje (wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych lub innych substancji). Ustawa nie przewiduje zwolnienia od powyższego obowiązku.

 1. Sprawozdań do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Obowiązkiem składania sprawozdań PRTR objęte są zakłady prowadzące jeden lub więcej rodzajów działalności wskazanych w przepisach dotyczących ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Dotyczy to głównie zakładów zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (np. chów drobiu powyżej 40 000 stanowisk, składowisk odpadów, elektrociepłowni, pieców koksowniczych).

 1. Sprawozdań o opłacie produktowej dotyczące produktów

Do składania sprawozdań zobowiązani są przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty takie jak min.:

 • oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu,
 • Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza kwoty ustawowo zwolnionej.

 1. Sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi

Producenci, importerzy i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań oraz eksporterzy i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań mają obowiązek składania marszałkowi województwa rocznych sprawozdań.

Ewidencja zawiera dane o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku.

 1. Sprawozdań o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Podmioty gospodarujące zużytym sprzętem zobowiązane są do składania sprawozdań do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W zależności od rodzaju działalności składane są różne sprawozdania w określonych terminach. Do najczęstszych sprawozdań składanych przez podmioty należą:

 • sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu,
 • sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego,
 • sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
 • wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt.
 1. Sprawozdań dotyczących baterii i akumulatorów

Zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach, wprowadzający na rynek krajowy baterie lub akumulatory obowiązany jest do składania następujących rodzajów sprawozdań:

 • o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
 • o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
 • wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę.
 1. Sprawozdania wynikające z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Do realizowania obowiązków wynikających z w/w ustawy zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności:

 • użytkują urządzenia chłodnicze (np.: chłodnie), klimatyzacyjne (np.: klimatyzatory), pompy ciepła, systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarniach, lub
 • stosują fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) lub substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) podczas czynności związanych z instalacją, serwisowaniem lub konserwacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych itd., które to czynności wykonywane są we własnym zakresie – nie zostały zlecone firmie zewnętrznej (serwisowej), lub
 • przywożą do Polski lub wywożą z kraju F-gazy, SZWO występujące samodzielnie lub zawarte m.in. w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych, systemach klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, lub
 • prowadzą odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub F-gazów, lub
 • świadczą usługi związane z instalacją, serwisem lub konserwacją systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, podczas których stosuje się SZWO lub F-gazy, lub
 • stosują SZWO lub F-gazy w innych procesach.
 1. Sprawozdania dotyczące monitoringu i pomiarów

Wyniki pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska podmioty obowiązane przekazują właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

 1. Prowadzenie na bieżąco ewidencji wynikających z przepisów prawa:
 • bieżąca ewidencja odpadów, w tym prowadzenie kart ewidencji odpadów
 • ewidencja masowa surowców, wody, paliw i energii, itd.
 • ewidencje wynikające z przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • ewidencje wynikające z przepisów o bateriach i akumulatorach
 • ewidencje wynikające z przepisów o opakowaniach
 1. Ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami ochrony środowiska,
 2. Monitorowanie terminów ważności posiadanych decyzji,
 3. Okresowe audyty w celu zweryfikowania stanu faktycznego z posiadanymi decyzjami i dokumentami,
 4. Udział w kontrolach prowadzonych na terenie Firmy przez organy ochrony środowiska,
 5. Interpretację pism urzędowych z zakresu ochrony środowiska,
 6. Bieżące przekazywanie informacji o zmianie przepisów prawa,
 7. Weryfikowanie uprawnień odbiorców odpadów,
 8. Kontakt z urzędami, inspekcjami i innymi organami związanymi z ochroną środowiska.

Ponadto zajmujemy się również przygotowywaniem niezbędnych wniosków i dokumentacji do uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska (patrz zakładka „dokumentacje”). Oprócz powyższego świadczymy również wiele innych usług, wynikających z przepisów i prawa i indywidualnych potrzeb Naszych Klientów. Gwarantujemy najwyższą jakość obsługi dzięki doświadczeniu i kompetencji ekspertów oraz konkurencyjne ceny.