Dokumentacje

 

Firma zajmuje się przygotowywaniem niezbędnych wniosków i dokumentacji wymaganych do uzyskania wszystkich pozwoleń i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

 1. Z zakresu gospodarki odpadami
 • wnioski o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
 • wnioski o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • wnioski o wydanie zezwoleń na transport odpadów.

Prowadzenie zbierania i/lub przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia w tym zakresie. Zezwolenia wydawane są w drodze decyzji, na podstawie opracowanego wniosku, przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania i/lub przetwarzania odpadów. Natomiast pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane jeżeli w związku z eksploatacją instalacji, wytwarzane są odpady: niebezpieczne – o masie powyżej 1 Mg rocznie, lub inne niż niebezpieczne o masie powyżej 5000 Mg rocznie. Zgodnie z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do czasu utworzenia przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 w/w ustawy.

 1. Z zakresu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami
 • wnioski o wydanie pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza z instalacji,
 • zgłoszenia eksploatacji instalacji.

Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji co do zasady wymaga uzyskania pozwolenia. Takie pozwolenia wydawane są na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10 lat. Decyzje administracyjne w tym zakresie wydawane są na podstawie wcześniej złożonego opracowania jakim jest właśnie wniosek o wydanie przedmiotowego pozwolenia. Jednocześnie przepisy szczegółowe wyłączają niektóre instalacje spod obowiązku posiadania pozwolenia emisyjnego na rzecz zgłoszenia eksploatacji instalacji. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Prowadzący taką instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

 1. Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
 • pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód:
 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
 • korzystanie z wód do celów energetycznych,
 • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
 • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,
 • pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje właściwy urząd w drodze decyzji. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydawane jest na okres nie dłuższy niż 20 lat, z wyjątkiem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi które wydawane jest na okres nie dłuższy niż 10 lat. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe wydawane jest na okres nie dłuższy niż 4 lata. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania pozwolenia nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Podstawą do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest przygotowanie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem.

 1. Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych (PZ).

Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, musi zawierać wymagania określane dla wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych. Ponadto we wniosku należy ująć szereg dodatkowych informacji wskazujących m.in. na:

 • oddziaływanie emisji na środowisko jako całość,
 • prognozowanej emisji wielkości hałasu,
 • prognozowanej ilości i jakości ścieków przemysłowych, również tych które nie są wprowadzane do środowiska,
 • prognozowanej ilości i jakości pobieranej wody,
 • proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków ewentualnych awarii,
 • monitoring procesów technologicznych,
 • monitoring efektywności wykorzystania zasobów np. pobór wód, energii elektrycznej, zużycie paliw oraz innych głównych elementów związanych bezpośrednio z produkcją.

Pozwolenia zintegrowane, jako jedyne, wydawane są bezterminowo.

 1. Dokumentacje niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zwana także decyzją środowiskową określa warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia. Mówiąc wprost określa warunki, pod względem środowiskowym, jakie muszą zostać spełnione aby dana inwestycja mogła zostać zrealizowana, przy jak najmniejszej szkodzie dla środowiska.

Postępowanie w sprawie  wydania decyzji prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja środowiskowa wymagana jest dla:

 • planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przykłady przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej

Wydanie decyzji środowiskowej następuje zawsze przed uzyskaniem niżej wymienionych decyzji:

 • pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 • decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych;
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla;
 • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża;
 • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny;
 • decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny;
 • pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód;
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
 • decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, o ile jest to wymagane;
 • decyzji o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.                    o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej;
 • zezwoleniu na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych;
 • decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska;
 • zezwoleniu na zbieranie odpadów, zezwoleniu na przetwarzanie odpadów i zezwoleniu na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy Prawo budowlane.

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest wymagane, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. planuje się realizację przedsięwzięcia,
 2. przedsięwzięcie zalicza się do kategorii mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania choć jednej z wyżej wymienionych decyzji.

Co w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki?

Jeżeli planowana inwestycja nie będzie zaliczać się do kategorii mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie wymagana nawet w przypadku gdy do zrealizowania inwestycji wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę lub innej wymienionej powyżej decyzji.

Kto wydaje decyzję środowiskową?

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia decyzję środowiskową wydaje:

 1. Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta,
 2. Starosta (w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów),
 3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny),
 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 Jak uzyskać decyzję środowiskową?

Decyzja środowiskowa wydawana jest na wniosek inwestora. Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) wraz z wymaganymi załącznikami.
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca występuje wcześniej o ustalenie zakresu raportu – Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Etapy postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Jak długo decyzja środowiskowa zachowuje ważność?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ważna jest przez 6 lat licząc od dnia w którym stała się ostateczna, z możliwością wydłużenia do 10 lat. Termin obowiązywania decyzji można przedłużyć jeżeli realizacja przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie uległy zmianie warunki jego realizacji. 

 • Karty Informacyjne Przedsięwzięć (KIP).

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) jest dokumentacją zawierającą podstawowe informacje na temat planowanego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływania na środowisko, w tym obszar Natura 2000.

Kiedy należy sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza się dla:

 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które to przedsięwzięcia wymienione zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które to przedsięwzięcia nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z jego ochrony.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie tej dokumentacji organ (w większości przypadków Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta) stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 • W przypadku, gdy organ stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko należy przedłożyć raport o oddziaływaniu na środowisko.
 • W przypadku stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000

Przedsięwzięcia, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko również mogą wymagać sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia i dokonania oceny oddziaływania. Dotyczy to przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które to przedsięwzięcia nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z jego ochrony. W związku z tym uzyskanie np. decyzji umożliwiających budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na obszarze Natura 2000 może wymagać sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Dotyczy to jednak wyłącznie przedsięwzięć, które wymagają uzyskania jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, np. decyzji o warunkach zabudowy, czy decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym przypadku ocena odbywać się będzie w ramach postępowania przed wydaniem decyzji inwestycyjnej i dotyczy kwestii związanych z wpływem przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązany jest do rozważenia przed jej wydaniem, czy planowane przedsięwzięcie może oddziaływać na obszar Natura 2000. Jeżeli organ uzna, że przedsięwzięcie może oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w którym nakłada obowiązek przedstawienia właściwemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wymaganymi ustawowo załącznikami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdza, że przedsięwzięcie:

 • nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i wówczas w drodze postanowienia stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, lub
 • może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i wówczas w drodze postanowienia ustala obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, nakładając obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 lub odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do zastosowania odstępstw od zakazów obowiązujących na obszarach Natura 2000 organ właściwy do wydania decyzji np. pozwolenia na budowę, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko (ROŚ).

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. W raporcie zawiera się przede wszystkim informacje dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może powodować planowane przedsięwzięcie na etapie jego budowy, eksploatacji i likwidacji, na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi.

Kiedy należy sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia sporządza się dla:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, które to przedsięwzięcia wymienione zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w powyższym rozporządzeniu dla których organ (w większości przypadków Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta) stwierdził na podstawie złożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zagadnienia zawarte w raporcie powinny zostać przedstawione w formie opisowej, graficznej i kartograficznej.

 

Wymagania, jakie powinna spełniać osoba sporządzająca raport

Autorem raportu, a w przypadku zespołu autorów, kierującym tym zespołem, może być osoba, która:

 • ukończyła przynajmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:
 • nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
 • nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
 • nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
 • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych.
 • ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na innym kierunku niż wyżej wymienione, ale posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Raport musi zostać podpisany przez autora dokumentu. W przypadku zespołu autorów – dokumentację musi podpisać kierujący tym zespołem.

Ponadto autor raportu ma obowiązek dołączenia do dokumentacji stosownych oświadczeń o spełnieniu wymagań dotyczących wykształcenia i doświadczenia.

 

 1. Dokumentacje z zakresu ochrony przyrody – inwentaryzacje przyrodnicze w tym dendrologiczne.

Inwentaryzacja przyrodnicza, jest to zbiór badań wykonanych w terenie, przeprowadzanych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z opisem zastosowanej metodyki stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 1. Dokumentacje z zakresu geologii i hydrogeologii

Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne są zbiorem dokumentów i informacji ilustrujących wyniki prac geologicznych i hydrogeologicznych wraz z ich interpretacją wykonanych dla określonego obszaru w określonym celu praktycznym – w przypadku np.:

 • projektowania ujęć wód podziemnych,
 • prowadzenia inwestycji hydrotechnicznych, górniczych, budowlanych, komunikacyjnych, itp.,
 • określenia granic złoża, zasobów geologicznych, warunków występowania oraz określenia możliwości wydobycia kopaliny ze złoża.

Jeśli planujecie Państwo realizację nowej inwestycji, lub jesteście zainteresowani uregulowaniem stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony środowiska prowadzonej już działalności zapraszamy do współpracy. Rzetelnie przygotowana dokumentacja, to klucz do uzyskania przez Państwa w możliwie najkrótszym czasie oczekiwanej decyzji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu przygotujemy wszelkie materiały i opracowania zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa, a także będziemy monitorować prowadzone postępowanie, co pozwali przyspieszyć bieg sprawy i zaoszczędzić cenny czas.